Takashi Shimizu, Kazuko Shingyoku Movies
DVD The Grudge 2 HDV1.3

The Grudge 2 HDV1.3